Privacy Policy

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (Γ.Ο.Χ.)

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου bachata-king-festival.com (εφεξής «BachataKingFestival») παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο BachataKingFestival. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων του BachataKingFestival. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του BachataKingFestival. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του BachataKingFestival& των παρόντων όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της επίσκεψης/ χρήσης του
BachataKingFestival ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.


Το Bachata King Festival είναι μία ενημερωτική/ προωθητική πλατφόρμα για τις δράσεις του φεστιβάλ χορού που διοργανώνει.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του BachataKingFestival, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, βίντεο, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εκδόσεων, βιβλίων, σεμιναρίων, προγραμμάτων διδασκαλίας, όλων των παρεχόμενων πληροφοριών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του.

Κανένα από τα δεδομένα του BachataKingFestival δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εκμετάλλευσης, πώλησης, αντιγραφής,τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", ναμεταδοθεί ή να διανεμηθεί μεοποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφή άδεια του BachataKingFestival.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος BachataKingFestival και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, διαφημιζομένων ή προβαλλομένων συνδέσμων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί παρέχουν σχετική αδειοδότηση την οποία ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να αναζητήσει από αυτούς.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του BachataKingFestival απαγορεύεται να παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του BachataKingFestival.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του BachataKingFestival αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο BachataKingFestival από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός Ευθύνης επίσκεψης/ χρήσης του διαδικτυακού τόπου BachataKingFestival.
Το BachataKingFestival δεν προσφέρει υπηρεσίες επ' αμοιβή ή έναντι τιμήματος στον επισκέπτη του BachataKingFestival.

Όλες οι πληροφορίες του BachataKingFestival που προσφέρονται στους επισκέπτες / χρήστες παρέχονται δωρεάν και αποτελούν προσφορά του BachataKingFestival.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το BachataKingFestival δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης ως αποτέλεσμα λήψης ή χρήσης των πληροφοριών, αποτελεσμάτων ή περιεχομένου του BachataKingFestival στη χρήση/ περιήγηση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Το περιεχόμενο του BachataKingFestival παρέχεται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή / και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το BachataKingFestival αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων μόνο σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα ή ορθότητα των πληροφοριών ή υπηρεσιών που παρέχει και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Σε καμία περίπτωση το BachataKingFestival δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής και / ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά και / ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες / χρήστες του BachataKingFestival ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη και / ή τη χρήση του BachataKingFestival και / ή με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και / ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν και / ή με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες και / ή πληροφορίες που διατίθενται απευθείας από τον BachataKingFestival.

Το περιεχόμενο του BachataKingFestival είναι προωθητικό και αποτελεί μία προσφορά προς τον επισκέπτη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύναται σε καμιά περίπτωση να εκληφθεί ως έγκυρες πληροφορίες και / ή συμβουλές και / ή προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων, αγορά, λήψη ή χρήση προϊόντων ή υπηρεσιών από όποιον και αν αυτές παρέχονται. Το BachataKingFestival σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα του περιεχομένου και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολλώ δε μάλλον λόγω του μεγάλου όγκου του.

Το BachataKingFestival δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το BachataKingFestival δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών / χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το BachataKingFestival δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα, την διαθεσιμότητα ή την σειρά εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης περιεχομένου ή των σελίδων, των καταχωρίσεων, των υπηρεσιών και των τυχόν επιλογών καθώς σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει λόγω όγκου ή συνάφειας το περιεχόμενο ή την ορθότητα αυτών.

Το BachataKingFestival δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες/ περιεχόμενο/ προϊόντα/ υπηρεσίες που έχουν συμπεριληφθεί στο BachataKingFestival ή στα αποτελέσματα αναζήτησης αποδειχθεί ανακριβής ή εσφαλμένη. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το BachataKingFestival.

Στο BachataKingFestival ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Το BachataKingFestival δεν ελέγχει και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει προς το περιεχόμενο, την ορθότητα και την ακρίβεια των διαφημίσεων οπουδήποτε και αν αυτές εμφανίζονται ή παραπέμπουν και από οποιονδήποτε και αν προσφέρονται.

Γίνεται μνεία ότι το περιεχόμενο του BachataKingFestival μεταβάλλεται συνεχώς. Το παρόν περιεχόμενο καθώς και οποιοδήποτε νέα περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον BachataKingFestival υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο Περιορισμός Ευθύνης χρήσης υπηρεσιών τρίτων (καταχωρίσεις – διαφημίσεις) που εμφανίζονται στον BachataKingFestival.

Στο BachataKingFestival είναι δυνατόν να εμφανίζονται ακόμη σε τυχαία ή προκαθορισμένα σημεία ή σειρά προβαλλόμενες καταχωρίσεις ή διαφημίσεις τρίτων.

Το BachataKingFestival δεν φέρει καμία απολύτως υποχρέωση ελέγχου και δεν ελέγχει το περιεχόμενο των διαφημίσεων τρίτων από όπου και αν αυτές προέρχονται. Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει πριν αποστείλει αιτήματα ή συμβληθεί με τρίτους που προβάλλονται ή διαφημίζονται στο BachataKingFestival να ελέγχει με δικά του μέσα και ευθύνη την ορθότητα/ ακρίβεια/ πληρότητα των όσων συμφωνήσει με αυτούς καθώς και την ορθότητα/ πληρότητα/ ακρίβεια των στοιχείων/προϊόντων/ υπηρεσιών που του προσφέρουν. Το BachataKingFestival δεν γνωρίζει ούτε μπορεί να λάβει γνώση των προσφερόμενων από τρίτους προϊόντα ή υπηρεσίες ούτε και των συμφωνιών μεταξύ του επισκέπτη/ χρήστη και αυτών, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωρίζει και/ ή συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις ή παρουσιάσεις ή συναλλαγές μεταξύ του χρήστη/ επισκέπτη και αυτών και ως εκ τούτου δεν συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή ή ζημία προκληθεί απορρέουσα από τις σχέσεις μεταξύ προβαλλομένων / διαφημιζομένων
και χρήστη / επισκέπτη.

Ο επισκέπτης / χρήστης του BachataKingFestival ρητά αποδέχεται ότι οποιαδήποτε αναφορά και/ή παραπομπή σε τρίτους δεν υποδηλώνει καμία ρητή ή έμμεση αποδοχή/ προτροπή ή δέσμευση του BachataKingFestival, ούτε σε οποιαδήποτε περίπτωση προσφορά σε πώληση ή παροχή υπηρεσίας ή δέσμευση του BachataKingFestival για συμφωνία παροχής οιασδήποτε υπηρεσίας σχετικής με αυτούς. Το BachataKingFestival σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται για καμία παροχή υπηρεσίας από ή προς τρίτους και δεν λειτουργεί ως άμεσος ή έμμεσος πωλητής ή μεταπωλητής υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν ή καλεί τον επισκέπτη/ χρήστη να συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση με αυτούς.

Το BachataKingFestival δεν ευθύνεται για απόψεις/γνώμες/τοποθετήσεις/μηνύματα/δημοσιεύσεις/πληροφορίες υπηρεσιών ή προϊόντων τρίτων οπουδήποτε και αν αυτές εκφράζονται ή προβάλλονται σε αυτό. Πάραυτα κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του BachataKingFestival και να εκφράσει τα παράπονα του αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση info@bachata-king-festival.com ή μέσω της φόρμας που υπάρχει στον ιστότοπό υπό την κεφαλίδα «επικοινωνία».

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του BachataKingFestival υπόκειται στους όρους της παρούσας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση το BachataKingFestival διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης του BachataKingFestival παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του BachataKingFestival συνεπάγεται ότι αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Σημαντικές πληροφορίες προς Εσάς:
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» αποτελεί κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν
λόγω φυσικού προσώπου.

α) To BachataKingFestival ΔΕΝ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του.

Ως επισκέπτες του BachataKingFestival μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι κανένα απολύτως προσωπικό σας στοιχείο δεν αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται από εμάς.

β) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά στοιχεία είναι διαθέσιμος στην διεύθυνση data.protection@bachata-king-festival.com και θα απαντήσει άμεσα σε κάθε ερώτημά σας.

γ) Τα μόνα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που συλλέγουμε, όσον αφορά το φέστιβαλ και τα event που διοργανώνει ο σύλλογος μας, μετά από αγορά προϊόντος είναι:
To ονοματεπώνυμό σας
Πιθανό όνομα εταιρίας
Χώρα,Πόλη και διεύθυνση κατοικίας
Ταχυδρομικό κώδικα
Το τηλέφωνό σας
Το email σας

δ) Πότε τα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε:
Τα ανωτέρω στοιχεία μας τα χορηγείτε οικειοθελώς κατά την έγγραφή σας ως χρήστης ή χρήστης της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή σας ως μέλη του Συλλόγου DANCE FOR LIFE και την ενημέρωσή σας για φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις ή ως χρήστης της υπηρεσίας newsletter. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στην κατοχή μας και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών για τους οποίους έχετε ενημερωθεί και ρητά συναινέσει δια της χορηγήσεως των σχετικών στοιχείων.

Δεν δίδουμε κανένα σας στοιχείο σε τρίτους και δεν παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά σε κανέναν. Τα προσωπικά σας στοιχεία υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με εσάς. Συλλέγονται για τους ανωτέρω καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, το οποίο ολοκληρώνεται μετά την πάροδο δύο ετών από τον χρόνο χορήγησης.

Δεν υποβάλλονται σε καμία επεξεργασία κατά τρόπο που δεν εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Μάλιστα, για την αρτιότερη φύλαξη τους, μερικά δεδομένα, κρυπτογραφούνται με σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης.

ε) Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ενημέρωση σχετικά και πρόσβαση σε αυτά, ενώ διατηρείτε πάντοτε την δυνατότητα τροποποίησης ή εναντίωσης σε επεξεργασία, καθώς και την μεταφορά τους ή την διαγραφή τους. Επίσης έχετε την δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν αισθάνεστε ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το BachataKingFestival περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση τo BachataKingFestival δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Το BachataKingFestival απευθύνεται αυστηρά σε χρήστες του διαδικτύου άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και συνέχιση της επίσκεψης/ χρήσης συνεπάγεται ότι η ηλικία του επισκέπτη/ χρήστη του είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες προχωρήσουν σε χρήση του ιστοτόπου, το BachataKingFestival δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό του ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση του.

"Σύνδεσμοι" (links) προς άλλους Διαδικτυακούς τόπους
Το BachataKingFestival δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση τους ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το BachataKingFestival σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

"Σύνδεσμοι" (links) προς το Bachata King Festival
"Σύνδεσμοι" προς το BachataKingFestival επιτρέπονται μόνο προς τις ελεύθερες σελίδες του BachataKingFestival και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του BachataKingFestival και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Σε κάθε περίπτωση οι σύνδεσμοι επιτρέπονται μόνο με την τοποθέτηση ενεργού συνδέσμου προς την διεύθυνση του BachataKingFestival. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.

Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης/ χρήστης του BachataKingFestival οφείλει να τους επισκέπτεται συχνά για να ενημερώνεται σχετικώς. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του BachataKingFestival καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει μεταξύ του
BachataKingFestival και επισκέπτη/ χρήστη θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του BachataKingFestival και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της
συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία προς το BachataKingFestival παρακαλούμε αποστείλατε το σχόλιο σας στην ειδική φόρμα που βρίσκεται στον BachataKingFestival υπό την κεφαλίδα «contact». Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του BachataKingFestival που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στην ειδική φόρμα που βρίσκεται στον BachataKingFestival υπό την κεφαλίδα «contact».